کارجو در رده های شغلی زیر بایستی یکی از موارد زیر را دارا باشد 

1- رشته تحصیلی کارشناسی مرتبط با شبکه یا شاخه های مرتبط به آن باشد 
2- حداقل 3 سال در حوزه شبکه فعالیت کرده باشد 
3- دارای مدرک دوره های آموزش دیده در حوزه شبکه باشد 
4- بصورت خود آموز آموزش دیده و در آزمون ورودی نمره قبولی کسب کند