نام ورکشاپ(ضروری)
Hidden

اطلاعات شخصی

نام(ضروری)
آدرس(ضروری)
زمان انصراف میزان استرداد
72 ساعت قبل تشکیل %50
*در صورت عدم حضور  مبلغی مسترد نمی‌شود.*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .