اسپانسری و توسعه کسب وکار

01
مدیریت محصول و خدمات

02
ارزرش گذاری کسب و کار

03
تجاری سازی اصولی

شرایط الزام فرایند اسپانسری

ارائه توافق نامه بین اعضای اصلی با مشخص نمودن سهم الشرکه
مساله خدمت سربازی نباید مانعی برای اداره کسب و کار باشد
لزوم نوآورانه و فناورانه بودن کسب و کار
دارا بودن قابلیت تجاری سازی
وجود 2 نیروی تمام وقت