بهینه سازی و سئو
اشتراک گذاری گزارشات
بهینه سازی و سئو

نحوه به اشتراک گذاری گزارشات

به اشتراک گذاری و سفارشی سازی گزارشات هنگامی که داده های معنی داری را در گزارشات خود پیدا کردید، Google Analytics چندین روش برای به اشتراک گذاشتن یا مراجعه مجدد به آن گزارش را تحت نام report name at the top ارائه می دهد. Save به شما امکان می دهد پیوندی به گزارش خاص در […]