بهینه سازی و سئو
تنظیم و مدیریت رویدادهای تبدیل
بهینه سازی و سئو

تنظیم و مدیریت رویدادهای تبدیل

تنظیم و مدیریت رویدادهای تبدیل (مهمترین اقدامات کاربران خود را اندازه گیری کنید.) تبدیل ها، فعالیتهای کاربر است که به موفقیت کسب و کار شما کمک می کند. نمونه هایی از تبدیل شامل خرید (برای یک سایت تجارت الکترونیک)، تکمیل سطح بازی (برای یک برنامه بازی موبایل) و یا ارسال فرم اطلاعات تماس (برای یک سایت […]