طراحی سایت

نمایش زیر دسته از دسته والد خاص

شاید براتون پیش اومده که خواستید کاربر وارد هر دسته بندی که میشه زیر دسته های همون دسته بندی به کاربر نمایش داده بشه میتونید از کد زیر استفاده کنید <?php $cat = get_category(get_query_var(‘cat’)); $cat_id = $cat->cat_ID; $child_categories = get_categories( array(‘parent’ => $cat_id) ); foreach ($child_categories as $child) { // Here I’m showing as a […]